Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Digitaal Kantoor, ingaande per 1 september 2006.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Digitaal Kantoor, ingaande per 1 september 2006.

Digitaal Kantoor B.V. verleent de licentiehouder het recht om de programmatuur van het softwarepakket alleen voor uw eigen takenpakket te gebruiken. Wanneer het een multi-userpakket of extra gebruikerslicentie betreft mag het pakket op het aantal computers gebruikt worden waarvoor gebruiksrecht is aangeschaft. Dit gebruiksrecht is niet overdraagbaar: u mag het softwarepakket niet verkopen, uitlenen, verhuren of in lease geven.

Digitaal Kantoor B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade welke ontstaan is door het gebruik van, of enige verhindering tot het gebruik van het softwarepakket, zoals onder meer schadevergoeding voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie of enig ander geldelijk verlies. De aansprakelijkheid van Digitaal Kantoor B.V. beperkt zich uitsluitend tot de terugbetaling van de licentievergoeding of vervanging van de tot het softwarepakket behorende programmatuur, e.e.a. te bepalen door Digitaal Kantoor B.V.. Over deze vervangende programmatuur wordt een garantietermijn gegeven van 30 dagen of de resterende tijd van de oorspronkelijke garantietermijn. De aansprakelijkheid van Digitaal Kantoor B.V. zal nooit hoger zijn dan de laagste van de volgende prijzen: de prijs waarvoor het softwarepakket gekocht is of de prijs volgens het dan geldende tarief.

De gebruiker verklaart ermee akkoord te gaan dat de geïnstalleerde software een ingebouwde mogelijkheid heeft om de rechtmatigheid van het gebruik van de software te kunnen controleren en illegaal gebruik daarvan te verhinderen.

Digitaal Kantoor B.V. is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, over te dragen aan derden.

Op deze licentie-overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Auteursrecht

Het softwarepakket (inclusief mogelijke updates welke worden beschouwd als één geheel met de oorspronkelijke software) bestaande uit alle onderdelen van Digitaal Kantoor / Kantoor van Nu en werken die van Digitaal Kantoor B.V. uit, als zijnde Digitaal Kantoor gepresenteerd worden, blijft eigendom van Digitaal Kantoor B.V..

Het softwarepakket wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

Het softwarepakket is auteursrechtelijk beschermd.

Behoudens de bepalingen in deze licentie-overeenkomst en de Auteurswet van 1912 is het verboden het softwarepakket of onderdelen daarvan zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Digitaal Kantoor B.V. op enige wijze of in enige vorm geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zoals opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbare vertoning, verhuur of uitlening, overdracht aan één of meer derden, het maken van fotokopieën, dan wel door het maken van mechanische, optische of elektronische verveelvoudigen.

Abbonementsbepaling

Het abonnement zal stilzwijgend worden verlengd tegen de dan geldende prijzen onder dezelfde bepalingen, bedingen en/of voorwaarden, tenzij Digitaal Kantoor B.V. aan de abonnee dan wel de abonnee aan Digitaal Kantoor B.V. uiterlijk zes weken voor de afrekening van het abonnement schriftelijk heeft medegedeeld, het abonnement niet meer te zullen verlengen.

Als er uitbreidingen worden besteld, zullen deze zonder nader voorafgaand overleg aan het abonnement worden toegevoegd.

De jaarlijkse vergoeding bedraagt het module-bedrag.

Geleverde accounts/modules/etc zijn jaarlicenties en worden per kwartaal gefactureerd.

Als na onderbreking van het abonnement opnieuw een service-abonnement wordt afgesloten, zal eerst een update plaatsvinden naar de actuele versie van het programma tegen het geldende updatetarief.

In het abonnement is uitsluitend begrepen het telefonisch of schriftelijk beantwoorden van vragen en/of oplossen van problemen van de licentiehouder betreffende de functionele werkzaamheid van de programmatuur, voor zover niet in de handleiding of helpbestanden beschreven. Deze service wordt uitsluitend verleend voor de meest recente versie.

Service wordt verleend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, behoudens algemeen erkende feestdagen en dagen waarop Digitaal Kantoor B.V. gesloten is.

Beëindiging licentieovereenkomst

De licentieovereenkomst wordt beëindigd door:

 • Schriftelijke opzegging met inachtneming van de opzegtermijn.
 • Het door Digitaal Kantoor B.V. terugbetalen van de licentievergoeding op grond van aansprakelijkheid.
 • Het door Digitaal Kantoor B.V. constateren van niet toegestane verveelvoudiging van het softwarepakket zoals hiervoor omschreven is.
 • Digitaal Kantoor B.V., wanneer de klant de overeenkomst niet nakomt.

De overige zijn de Algemene Voorwaarden van Minded B.V. (Algemene voorwaarden). Deze zijn ondergeschikt aan de Algemene Voorwaarden van Digitaal Kantoor B.V.. Een kopie is hieronder overgenomen:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Minded B.V.

1 | Begripsomschrijving

 • Aanbieder/Minded: Minded B.V. en/of diens vertegenwoordiger(s), hierna genoemd: Minded.
 • Opdrachtgever/Contractant: De (natuurlijke) rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van goederen/diensten van Minded wordt afgesloten.
 • Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie – hetzij schriftelijk vastgelegd en/of per e-mail bevestigd – van de producten en/of diensten van Minded.
 • Producten en Diensten: De producten en diensten zoals vermeld staan op de website (www.minded.nl) en daarnaast de producten en diensten zoals beschreven in een offerte of prijsopgave, hetzij via telefonisch contact, per post of per elektronische mail.

2 | Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming door beide partijen schriftelijk niet is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van en/of met Minded.

3 | Aanbod van diensten en/of producten

3.1 Alle offertes en prijsopgaven gedaan door Minded zijn vrijblijvend, tenzij anderszins (schriftelijk en/of per e-mail) vermeld.

3.2 Het/de door Minded opgestelde aanbod/offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

3.3 Alle op het aanbod cq. de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4 | Aanvang van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst / het contract komt tot stand vanaf het moment dat deze ondertekend is door de opdrachtgever en ontvangen en geaccepteerd is door Minded. De opdrachtgever verplicht zich hiermee alle benodigde informatie te verstrekken die van belang is voor de in 3 omschreven diensten en/of producten.

4.2 Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst / het contract kunnen uitsluitend schriftelijk tot stand komen en uiteraard na overeenstemming van beide partijen.

5 | Levering en leveringsduur

5.1 Productie en/of plaatsing van de geleverde diensten en/of goederen geschiedt zo spoedig mogelijk na aanlevering van alle benodigde informatiemateriaal door de opdrachtgever, of op een later afgesproken tijdstip.

5.2 Indien overschrijding van de leveringsduur dreigt te ontstaan, zal dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Minded zal de leveringstijd worden verlengd met de duur van deze overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de Wet en in jurisprudentie wordt begrepen.

6 | Duur overeenkomst en beëindiging hiervan

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij anders vermeld.

6.2 De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de vermelde (minimum) duur schriftelijk worden opgezegd. Zie ook 6.1.

6.3 Minded kan de overeenkomst / het contract met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Minded niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, of daarmee in strijd handelt.

6.4 Minded heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6.5Onverminderd het bepaalde in 7 heeft Minded het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van beschikbare gestelde dienst(en) en/of product(en).
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.

7 | Opschorting exploitatie van de producten en/of diensten

7.1 Minded heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Minded niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Minded zal opdrachtgever / contractant hiervan van tevoren in kennis stellen, tenzij dit redelijkheidwijs niet van Minded kan worden verlangd.

De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

7.2 Tot indienststelling wordt overgegaan, nadat de opdrachtgever binnen een door Minded gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor deze (her)indienststelling is voldaan.

8 | Prijzen

8.1 Alle door Minded genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

8.2 De geldende tarieven worden regelmatig herzien. Tariefsverhogingen vinden hooguit één maal per  jaar plaats en worden uiterlijk twee maanden voor ingangsdatum schriftelijk aan de opdrachtgever / contractant bekend gemaakt. Tariefsverlagingen zullen onmiddellijk worden doorgevoerd. De opdrachtgever / contractant behoudt zich het recht voor om bij tariefsverhoging deze wijzigingen niet te aanvaarden en de overeenkomst / het contract op te zeggen, binnen één maand na mededeling van de aankondiging door Minded.

9 | Betaling en facturering

9.1 Het in rekening brengen van de verschuldigde vergoeding voor de opdrachtgever / contractant geschiedt aan de hand van een schriftelijke en/of via e-mail verstuurde factuur. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of op de factuur is vermeld. Betaling heeft plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag door Minded contant of op giro- of bankrekening is ontvangen.

9.2 Indien er onenigheid bestaat over de juistheid van het te betalen factuurbedrag zal de opdrachtgever / contractant de bezwaren voor de vervaldag van de factuur schriftelijk aan Minded melden. Na ontvangst van deze bezwaren zal Minded een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.3 Indien de opdrachtgever / contractant binnen de in 9.1 genoemde of nader overeengekomen termijn niet heeft betaald, zal Minded hem dit schriftelijk mededelen en een nadere uiterste betalingstermijn instellen. Wordt er door de opdrachtgever / contractant ook binnen deze nieuw gestelde termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever / contractant zonder ingebrekestelling in verzuim. Minded zal vanaf de eerste betaaldatum rente in rekening brengen, volgens de op dat moment wettelijk geldende tarieven. Ook eventuele kosten die gemaakt zullen worden, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, zijn geheel ten laste van de opdrachtgever / contractant.

10 | Eigendomsrechten

10.1 Het ontwerp van de door Minded vervaardigde materialen, websites, software of anderzijds is en blijft eigendom van Minded, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Schending van de eigendomsrechten van Minded zal worden beboet met 5.000 per overtreding per dag, tot een maximum van 150.000 euro ex. BTW.

11 | Aansprakelijkheid

11.1 Minded is niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever / contractant lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Minded bij de uitvoering van de overeenkomst het contract. Minded zal in de in dit artikel genoemde gevallen nimmer aansprakelijk zijn voor enigerlei vorm van indirecte schade, zoals bedrijfsschade of gederfde winst.

11.2 Minded is niet aansprakelijk voor uitval van de verbinding met derden via en/of met systemen van Minded, voor zover dat het gevolg is van technische storingen bij derden of niet-nakoming van verplichtingen door derden waarvan Minded zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

11.3 Minded is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van de niet eigen of de ingezette apparatuur van de opdrachtgever / contractant, welke niet voldoet aan de door Minded gestelde normen. Indien de opdrachtgever / contractant schade toebrengt aan derden of aan systemen van Minded, is deze aansprakelijk jegens de betrokkene.

11.4 Minded geeft de opdrachtgever / contractant gelegenheid tot openbaarmaking (via de website) vann informatie en kan geen invloed uitoefenen of kennis dragen van datgene wat de opdrachtgever/contractant door middel van de website en/of dienst(en) openbaar maakt en is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. Zie ook 6.5.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Minded van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever / contractant geleverde producten en diensten van en door Minded.

12 | Geheimhouding

12.1 Zowel Minded als de opdrachtgever / contractant waarborgen de geheimhouding van gegevens ten opzichte van elkaar ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en staan in voor de werknemers van de partijen die toegang (kunnen en/of moeten) krijgen tot gegevens, informatie en/of programmatuur die voor goede uitvoering van de diensten nodig is. De partijen zullen voldoende maatregelen treffen met betrekking tot de geheimhouding jegens derden van alle gegevens in welke vorm dan ook, waarvan de andere partij wist of had moeten weten dat deze vertrouwelijk waren.

13 | Reclame

13.1 In geval van reclamatie dient Minded hiervan binnen 8 dagen na leveringstijd op de hoogte worden gesteld. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak op Minded en haar vertegenwoordigers. Indien de reclame gegrond is, worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclamatie schort de verplichtingen van opdrachtgever jegens Minded niet op!

14 | Slotbepalingen

14.1 Minded behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Zij zal echter de wijzigingen tijdig en schriftelijk bekend moeten maken en de wijzigingen treden in werking tenminste 30 dagen na de bekendmaking.

14.2 Er kan alleen van de algemene voorwaarden worden afgeweken, indien en voor zover dit in de overeenkomst tussen opdrachtgever / contractant en Minded is vastgelegd.

14.3 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn inhoudelijk voor het laatst gewijzigd op woensdag 25 mei 2006.

Ervaar vandaag nog het gemak van Digitaal Kantoor!

Vragen?

010 340 06 01

Vul uw zoekwoord in en geef Enter.